محصولات سیم و کابل افشان

فروش و ارائه مستقيم کلیه محصولات سيم و كابل افشان تمامی برند ها در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت سیم افشان

لیست قیمت کابل افشان

سیم افشان مغان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان مغان 1x0.7588,000سیم افشان مغان 1x1117,000
سیم افشان مغان 1x1.5163.000سیم افشان مغان 1x2.5244,000
سیم افشان مغان 1x4407,000سیم افشان مغان 1x6573,000
سیم افشان مغان 1x10975,000سیم افشان مغان 1x161,525,000
سیم افشان مغان 1x2524,000سیم افشان مغان 1x3534,000
سیم افشان مغان 1x5047,000

سیم افشان ماهان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان ماهان 0.5427,839سیم افشان ماهان 0.75628,377
سیم افشان ماهان 1810,561سیم افشان ماهان 1.51,107,605
سیم افشان ماهان 2.51,842,778سیم افشان ماهان 42,808,200
سیم افشان ماهان 64,178,364سیم افشان ماهان 107,002,494
سیم افشان ماهان 1610,911,955سیم افشان ماهان 2517,143,554
سیم افشان ماهان 3524,135,033سیم افشان ماهان 5035,305,220

سیم افشان خراسان (افشارنژاد)

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان خراسان 110,200سیم افشان خراسان 1.514,500
سیم افشان خراسان 2.523,500سیم افشان خراسان 436,500
سیم افشان خراسان 2.523,500سیم افشان خراسان 436,500
سیم افشان خراسان 653,000سیم افشان خراسان 1096,000
سیم افشان خراسان 16150,000سیم افشان خراسان 25225,000
سیم افشان خراسان 35310,000سیم افشان خراسان 50450,000
سیم افشان خراسان 70635,000سیم افشان خراسان 95860,000
سیم افشان خراسان 1201,080,000سیم افشان خراسان 1501,380,000
سیم افشان خراسان 1851,700,000سیم افشان خراسان 2402,220,000
سیم افشان خراسان 3002,750,000

سیم افشان پرتو

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
سیم افشان پرتو 1x0.5قیمت روزسیم افشان پرتو 1x0.75قیمت روز
سیم افشان پرتو 1x1قیمت روزسیم افشان پرتو 1x1.5قیمت روز
سیم افشان پرتو 1x2.5قیمت روزسیم افشان پرتو 1x4قیمت روز
سیم افشان پرتو 1x6قیمت روزسیم افشان پرتو 1x107,540
سیم افشان پرتو 1x1612,180سیم افشان پرتو 1x2518,560
سیم افشان پرتو 1x3525,000

سیم افشان البرز پزواک

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان البرز پژواک 1x0.50725.000سیم افشان البرز پژواک 1x0.75835.000
سیم افشان البرز پژواک 1x11.020.000سیم افشان البرز پژواک 1x1.51.435.000
سیم افشان البرز پژواک 1x2.52.335.000سیم افشان البرز پژواک 1x43.770.000
سیم افشان البرز پژواک 1x65.400.000سیم افشان البرز پژواک 1x108.710.000
سیم افشان البرز پژواک 1x16140.000سیم افشان البرز پژواک 1x25210.000
سیم افشان البرز پژواک 1x35300.000

سیم افشان البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان البرز اعتماد 1x0.75760.000سیم افشان البرز اعتماد 1x1920.000
سیم افشان البرز اعتماد 1x1.51.300.000سیم افشان البرز اعتماد 1x2.52.000.000
سیم افشان البرز اعتماد 1x43.300.000سیم افشان البرز اعتماد 1x64.700.000
سیم افشان البرز اعتماد 1x107.800.000سیم افشان البرز اعتماد 1x1613.120.000
سیم افشان البرز اعتماد 1x25208.000سیم افشان البرز اعتماد 1.50395.000
سیم افشان البرز اعتماد 1x70579.000سیم افشان البرز اعتماد 1x95798.000

کابل افشان ماهان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان ماهان 2x0.751,758,978کابل افشان ماهان 2x12,170,716
کابل افشان ماهان 2x1.52,951,003کابل افشان ماهان 2x2.54,631,458
کابل افشان ماهان 2x46,671,357کابل افشان ماهان 2x69,817,585
کابل افشان ماهان 2x1016,361,969کابل افشان ماهان 2x1624,437,890
کابل افشان ماهان 3x0.752,328,764کابل افشان ماهان 3x12,920,833
کابل افشان ماهان 3x1.54,066,351کابل افشان ماهان 3x2.56,423,169
کابل افشان ماهان 3x49,339,124کابل افشان ماهان 3x613,890,663
کابل افشان ماهان 3x1023,155,083کابل افشان ماهان 3x1634,928,087
کابل افشان ماهان 4x0.752,942,613کابل افشان ماهان 4x13,768,293
کابل افشان ماهان 4x1.55,258,019کابل افشان ماهان 4x2.58,255,776
کابل افشان ماهان 4x412,068,666کابل افشان ماهان 4x618,140,285
کابل افشان ماهان 4x1030,136,261کابل افشان ماهان 4x1645,939,276
کابل افشان ماهان 5x0.753,616,943کابل افشان ماهان 5x14,582,490
کابل افشان ماهان 5x1.56,477,480کابل افشان ماهان 5x2.510,187,167
کابل افشان ماهان 5x415,009,457کابل افشان ماهان 5x622,149,427
کابل افشان ماهان 5x1037,183,103کابل افشان ماهان 5x1656,785,585

کابل افشان خراسان (افشارنژاد)

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان خراسان 2x0.7528,000کابل افشان خراسان 2x133,000
کابل افشان خراسان 2x1.544,000کابل افشان خراسان 2x2.570,000
کابل افشان خراسان 2x4105,000کابل افشان خراسان 2x6145,000
کابل افشان خراسان 2x10255,000کابل افشان خراسان 2x16385,000
کابل افشان خراسان 3x0.7535,000کابل افشان خراسان 3x142,000
کابل افشان خراسان 3x1.558,000کابل افشان خراسان 3x2.595,000
کابل افشان خراسان 3x4145,000کابل افشان خراسان 3x6205,000
کابل افشان خراسان 3x10350,000کابل افشان خراسان 3x16525,000
کابل افشان خراسان 3x25840,000کابل افشان خراسان 3x351,150,000
کابل افشان خراسان 3x501,640,000کابل افشان خراسان 3x702,250,000
کابل افشان خراسان 3x25+161,000,000کابل افشان خراسان 3x35+161,330,000
کابل افشان خراسان 3x50+251,900,000کابل افشان خراسان 3x70+352,600,000
کابل افشان خراسان 3x95+503,500,000کابل افشان خراسان 3x120+704,450,000
کابل افشان خراسان 4x0.7544,000کابل افشان خراسان 4x155,000
کابل افشان خراسان 4x1.576,000کابل افشان خراسان 4x2.5120,000
کابل افشان خراسان 4x4185,000کابل افشان خراسان 4x6260,000
کابل افشان خراسان 4x10455,000کابل افشان خراسان 4x16685,000
کابل افشان خراسان 4x251,100,000کابل افشان خراسان 4x351,550,000
کابل افشان خراسان 5x1.597,000کابل افشان خراسان 5x2.5155,000
کابل افشان خراسان 5x4230,000کابل افشان خراسان 5x6330,000
کابل افشان خراسان 5x10575,000کابل افشان خراسان 5x16880,000
کابل افشان خراسان 5x251,370,000کابل افشان خراسان 5x351,900,000

سیم افشان پرتو

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل افشان پرتو 2x0.51,600کابل افشان پرتو 2x0.752,050
کابل افشان پرتو 2x12,355کابل افشان پرتو 2x1.53,445
کابل افشان پرتو 2x2.55,191کابل افشان پرتو 2x47,700
کابل افشان پرتو 2x610,950کابل افشان پرتو 2x1017,800
کابل افشان پرتو 3x13,120کابل افشان پرتو 3x1.54,650
کابل افشان پرتو 3x2.57,240کابل افشان پرتو 3x410,750
کابل افشان پرتو 3x615,300کابل افشان پرتو 3x1024,700
کابل افشان پرتو 3x1640,600کابل افشان پرتو 4x14,100
کابل افشان پرتو 4x1.56,090کابل افشان پرتو 4x2.59,270
کابل افشان پرتو 4x414,230کابل افشان پرتو 4x619,950
کابل افشان پرتو 4x1031,320کابل افشان پرتو 4x1654,900
کابل افشان پرتو 3x25+1675,300کابل افشان پرتو 3x35+1699,200
کابل افشان پرتو 3x50+25قیمت روزکابل افشان پرتو 5x1.578,900
کابل افشان پرتو 5x2.511,830کابل افشان پرتو 5x417,980
کابل افشان پرتو 5x625,000کابل افشان پرتو 5x1040,000
کابل افشان پرتو 5x1668,900کابل افشان پرتو 1x2518,560
کابل افشان پرتو 1x3525,000کابل افشان پرتو 1x50قیمت روز
کابل افشان پرتو 2x1018,170کابل افشان پرتو 4x1032,000
کابل افشان پرتو 4x1654,500کابل افشان پرتو 5x1042,000

کابل افشان البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان البرز پژواک 2x0.501.990.000کابل افشان البرز پژواک 2x0.752.310.000
کابل افشان البرز پژواک 2x12.865.000کابل افشان البرز پژواک 2x1.53.875.000
کابل افشان البرز پژواک 2x2.56.330.000کابل افشان البرز پژواک 2x413.600.000
کابل افشان البرز پژواک 2x10215.000کابل افشان البرز پژواک 3x0.753.250.000
کابل افشان البرز پژواک 3x13.940.000کابل افشان البرز پژواک 3x1.55.335.000
کابل افشان البرز پژواک 3x2.59.015.000کابل افشان البرز پژواک 3x413.790.000
کابل افشان البرز پژواک 3x619.175.000کابل افشان البرز پژواک 2 زوج8.350
کابل افشان البرز پژواک 4 زوج14.350کابل افشان البرز پژواک 3X10305.000
کابل افشان البرز پژواک 3X16485.000کابل افشان البرز پژواک 3X25-
کابل افشان البرز پژواک 3X35-کابل افشان البرز پژواک 3X25+16925.000
کابل افشان البرز پژواک 3X35+161.240.000کابل افشان البرز پژواک 4X0.754.255.000
کابل افشان البرز پژواک 4X15.210.000کابل افشان البرز پژواک 4X1.57.055.000
کابل افشان البرز پژواک 4X2.511.790.000کابل افشان البرز پژواک 4X412.210.000
کابل افشان البرز پژواک 4X625.275.000کابل افشان البرز پژواک 4X10400.000
کابل افشان البرز پژواک 4x16640.000کابل افشان البرز پژواک 4x25-
کابل افشان البرز پژواک 4x35-کابل افشان البرز پژواک 5x1.58.865.000
کابل افشان البرز پژواک 5x2.514.390.000کابل افشان البرز پژواک 5x4230.000
کابل افشان البرز پژواک 5x6315.000کابل افشان البرز پژواک 5x10510.000
کابل افشان البرز پژواک 5x16805.000

اطلاع از لیست قیمت محصولات دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر محصولات سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213396967909123950762

سیم افشان

هرگاه قطر هر رشته از رشته های داخلی کابل بین 0.25 تا 0.5 میلی متر باشد. و از مجموع این هادی ها در کنار هم سطح مقطع مورد نظر ما ساخته شود. به این نوع هادی افشان می گویند. به عنوان مثال از کنار هم قرار گرفتن 30 هادی با قطر 0.25 میلی متر در کنار هم ( با یک لایه روکش دور آن ها -عایق )، یک سیم افشان با سطح مقطع نامی 1.5 میلی متر مربع ساخته خواهد شد. البته همانطور که گفته شد، این مفهوم در مورد کابل افشان نیز صادق است، به عنوان مثال از قرار گیری 765 هادی با قطر 0.5 میلی متر مربع در کنار هم ( با دو لایه روکش – عایق – ژاکت )، یک کابل افشان با سطح مقطع نامی 150 میلی متر مربع ساخته خواهد شد. بخش اول جدول پیوست که نمایانگر سیم افشان ( یا کابل افشان ) است، این مطلب را به وضوح نشان داده است.

قیمت سیم افشان

Power cord

سیم افشان از انواع سیم های ساختمانی است که نسبت به سیم های مفتولی انعطاف پذیری بیشتری دارد به همین دلیل از سیم های افشان در محل هایی استفاده می شود که قرار است سیم و کابل در مسیرهای مختلف حرکت به صورت انعطاف پذیر قرار بگیرد. این مدل سیم نسبت به سیم مفتولی مقاومت کمتری دارد زیرا سطح مقطع بیشتری دارد. سیم افشان افشار نژاد خراسان دارای تنوع بالایی در سایز می باشد و شامل سایز 1 تا 300 میلیمتر است و شما می توانید در زمان خرید یکی از این اندازه ها را انتخاب کنید. سیم افشان خراسان نسبت به سیم مفتولی دارای هزینه تولید بیشتری است و در ساختمان داخلی آن مس آنیل شده با خلوص بالا به کار رفته است.  سیم های افشان در این دسته قرار دارند که سیم های تک رشته با عایق پی وی سی هستند و مطابق استاندارهای روز دنیا ساخته شده اند همچنین دامنه حرارتی سیم افشان خراسان در حالت خم شو از 5- تا 70+ درجه سانتیگراد و در خالت نصب ثابت از 30- تا 80+ درجه سانتیگراد می باشد. از دیگر ویژکی های سیم افشان ، ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت در سایز 0.5 تا 1 و ولتاژ نامی 450 تا 750 در سایز 1.5 و بالاتر می باشد. این سیم برای استفاده در لوله های خرطومی نصب شده در زیر و روی گچ، کانال ها، پنل ها  وسایل برقی است البته نصب مستقیم این سیم ها زیر گچ مناسب نمی باشد.

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت​

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول​

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت​

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل افشان

کابل افشان در واقع در صورتی که چند سیم در کنار یکدیگر قرار بگیرند و غلافی دور آنها را بپوشاند تشکیل یک کابل را می دهند، کابل افشان ( کابل قابل انعطاف یا کابل انعطاف پذیر ) از دو یا چند  سیم تک رشته افشان که هادی آن از جنس  فلز مس بوده و عایق  به کار رفته در سیم های آن نیز در کابل های سبک آمیزه پلیمر  PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/D  و در کابل های افشان قدرت   آمیزه پلیمر  PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/A   می باشد تشکیل شده است.

کابل های افشان را می‌توان به عنوان کابل های اتصال در وسایل برقی که دارای دو شاخه کابل نصب است استفاده کرد.

کاربرد کابل های افشان در وسایل خانه مانند تلوزیون و دیگر وسایل برقی است که

قیمت کابل افشان

Power cable

برای خریئ کابل افشان باید  اول اینکه توجه کنید که وزن کابل اصلا معیار خوبی برای تشخیص کیفیت کابل نیست. دوم علاوه بر وزن، قیمت کابل افشان هم نمی توانید معیار خوبی برای اصالت کابل باشد چراکه فروشنده هایی هستند که با قیمت گذاری کابل اصل روی کابل تقلبی کابل تقلبی را به جای کابل اصل به مشتری می فروشند. همواره برای خرید کابل افشان باید به فروشگاه های معتبر مراجعه کنید به دلیل اینکه اعتبار و سابقه فروشگاه همیشه می تواند معیار مناسبی برای خرید کابل افشان باشد.در صنعت سیم و کابل اصولا قیمت محصولات تحت عنوان لیست قیمت سیم و کابل مطرح می شود بنابراین قیمت کابل افشان را باید لیست قیمت کابل افشان جستجو کرد شرکت های تولید کننده سیم و کابل افشان عبارت اند تولید کنندگان کابل افشان البرز و کابل افشان شما عزیزان می توانید با مراجعه به بخش لیست قیمت، لیست قیمت کابل افشان البرز و لیست قیمت کابل افشان را مشاهده کنید. 

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213396967909123950762

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید