محصولات برند سیم و کابل سیمکان

فروش سیم و کابل و ارائه مستقيم کلیه محصولات برند سيم و كابل سیمکان در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت سیم سیمکان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان سیمکان 1x0.5 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x0.75 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x1 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x1.5 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x2.5 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x4 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x6 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x10 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x16 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x25 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x50 تماس بگیرید سیم افشان سیمکان 1x70 تماس بگیرید
سیم افشان سیمکان 1x95 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x0.75 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x1 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x1.5 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x2.5 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x4 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x6 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x10 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x16 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x25 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x35 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x50 تماس بگیرید سیم افشان ازت سیمکان 1x70 تماس بگیرید
سیم افشان ازت سیمکان 1x95 تماس بگیرید
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x16 تماس بگیرید سیم مفتولی ارت سیمکان 1x25 تماس بگیرید
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x35 تماس بگیرید سیم مفتولی ارت سیمکان 1x50 تماس بگیرید
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x95 تماس بگیرید

لیست قیمت کابل سیمکان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل سوپر افشان سیمکان 1x16 تماس بگیرید کابل سوپر افشان سیمکان 1x25 تماس بگیرید
کابل سوپر افشان سیمکان 1x35 تماس بگیرید کابل سوپر افشان سیمکان 1x50 تماس بگیرید
کابل سوپر افشان سیمکان 1x70 تماس بگیرید کابل سوپر افشان سیمکان 1x95 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 2x0.5 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 2x0.75 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 2x1 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 2x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 2x2.5 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 2x4 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 2x6 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 2x10 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 2x16 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x0.5 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x0.75 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x1 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x1.5 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x4 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x6 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x10 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x16 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x25 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x35 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x50 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 4x0.75 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 4x1 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 4x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 4x2.5 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 4x4 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 4x6 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 4x10 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 4x16 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x25+16 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x35+16 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x50+25 تماس بگیرید
کابل افشان سیمکان 3x70+35 تماس بگیرید کابل افشان سیمکان 3x95+50 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x16 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x25 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x35 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x50 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x70 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x95 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x95 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x120 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x150 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x185 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 1x240 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 1x300 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 2x1.5 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 2x2.5 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 2x4 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 2x6 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 2x10 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x1.5 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x2.5 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x4 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x6 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x10 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x16 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 4x1.5 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 4x2.5 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 4x4 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 4x6 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 4x10 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 4x16 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 5x2.5 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 5x4 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 5x6 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 5x10 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 5x16 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x25+16 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x35+16 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x50+25 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x70+35 تماس بگیرید
کابل مفتولی سیمکان 3x95+50 تماس بگیرید کابل مفتولی سیمکان 3x120+70 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x0.75 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x2.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x4 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x6 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x10 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x16 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x0.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x2.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x0.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 12x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 12x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 16x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 16x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 19x1.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 20x1 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 20x1.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 24x1 تماس بگیرید کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 24x1.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 30x1.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x0.75 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x2.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x0.75 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x2.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x0.75 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x1 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x2.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x4 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 5x0.75 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 7x1 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 7x1.5 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 10x1.5 تماس بگیرید کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 12x0.75 تماس بگیرید
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 12x1 تماس بگیرید
کابل کنسانتریک سیمکان 1x6+6 تماس بگیرید کابل کنسانتریک سیمکان 1x10+10 تماس بگیرید
کابل کنسانتریک سیمکان 3x6+6 تماس بگیرید کابل کنسانتریک سیمکان 3x10+10 تماس بگیرید

اطلاع از لیست قیمت برندهای دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

شرکت صنایع سیم و کابل سیمکان

گروه صنعتی سیم و کابل سیمکان کار خود را در سال 1376 در زمینه صنایع سیم و کابل واقع در درشهرک صنعتی مورچه خورت، استان اصفهان آغاز کرد. مساحت کارخانه سیمکان به مساحت 33000 متر مربع و زیر بنای 12000 متر مربع با می‌باشد. شرکت سیمکان یک سال بعد از کار خود یعنی سال 1377 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردیده و به صورت رسمی شروع به فعالیت نموده است. سیم و کابل سیمکان با بیش از 20 سال سابقه کار و تولید 10000 تن، کابل های ( خودنگهدار فشار ضعیف، هادی های هوایی فشار متوسط، کابل های کنترل، سیم و کابل های افشان وکابل های قدرت آلومینیومی و مسی ) را مطابق با استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای بین المللی نظیر VDE،BS ،IEC  تولید  می نماید. با داشتن آزمایشگاهISO/TEC 17025  ، و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته (همکار) از موسسه استاندارد، و همچنین اخذ گواهینامه هایISO 9001  ،ISO 50001  ،ISO 10002 CE، از جمله افتخارات این مجموعه است

فروش انواع سیم و کابل سیمکان

محصولات برند سیم و کابل سیمکان در دو دسته‌ی سیم برق ساختمان و کابل برق صنعتی تقسیم میشود. که در ادامه همین متن به جزئیات این محصولات میپردازیم. فروش سیم و کابل برند سیمکان را می‌توانید در این سایت به صورت تلفنی خریداری نمایید و یا با مراجعه به فروشگاه یکتا صنعت این محصولات را خریداری نمایید.

بسیم ساختمان برای انتقال جریان الکتریکی به مصرف کننده و محل های مختلف، انتقال سیگنال های صوتی، تصویری، ارتباط وسایل الکتریکی در داخل تابلوها و مدارهای فرمان و ارتباط بین دستگاه های الکتریکی از سیم ها که به صورت افشان (رشته ای) و مفتولی در شکل های مختلف ساخته می شوند، استفاده می گردد. و کابل صنعتی در انواع سایزهای مختلف ( افشان، مفتول ، زمینی، هوایی، ارت، دو و چند روکشه، شبکه، تلفن، کواکسیال، زره دار، فشار ضعیف و قوی، مفتولی با مقطع غیر دایروی، ابزار دقیق و مخابراتی، کنترل و آلومینیومی ) و بر طبق سفارش و به شرط تست در کابل شبکه به مشتریان ارائه می‌گردد.

 

 

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

نمایندگی صنایع سیم و کابل سیمکان​

فروشگاه اینترنتی یکتا صنعت نمایندگی سیمکان را دارا می‌باشد یکتا صنعت فروش محصولات سیمکان را به صورت عمده و زیر قیمت کارخانه سیمکان به مشتران خودارلئه می‌نماید. با توجه به نقش مهم و حیاتی سیم و کابل در صنعت، لزوم دارا بودن استانداردها و کیفیت بالا از مهمترین معیارهای انتخاب محصول می‌باشد. بر این اساس انتخاب ما برند هایی است که استانداردهای کشوری و بین‌المللی را دارا بوده و کالاهایشان کلیه مراحل تست فنی را در آزمایشگاه‌های دقیق پشت سر گذاشته باشند. برگه‌های تست فنی، اعتبارنامه‌های مورد تایید سازمان استاندارد و وزرات صنعت و معدن، دیتاشیت و اطلاعات فنی کلیه کالاها قابل ارائه به مشتریان می‌باشد. و نیز سیم و کابل سیمکان این ویژگی ها را دارا می‌باشد.

محصولات سیم و کابل شرکت سیمکان در دو دسته سیم برق ساختمان و کابل برق صنعتی می‌باشد، که در قسمت بالا همین صفحه میتوانید لیست قیمت سیم و کابل سیمکان را مشاهده نمایید…

لیست قیمت سیم و کابل سیمکان

لیست قیمت سیم و کابل سیمکان در بازار سنتی و فروشگاه های اینترتی قابل مشاهده و دریافت است، فروشگاه سیم و کابل یکتا صنعت مفتخر است تا محصولات برند سیمکان را با نازل ترین قیمت رو بازار به مشترین خود ارائه نماید ما در نظر داریم که لیست قیمت سیم و کابل سیمکان را با خدمات پس از فروش و تضمین اصالت کالا برای مشترین خود ارائه نماییم. از این رو شما میتوانید تمامی محصولات این برند را همراه با قیمت مشاهده نمایید و در صورت نیاز سوالات خود را قبل ا خرید درمورد محصول از پشتیبانی های سایت بپرسید تا بهترین و مناسب ترین محصول مورد نیا خود را از ما خریداری نمایید. کیفیت سیم و کابل سیمکان یکی از مهم ترین مسئله شرکت می باشد، و از آنجایی که سیم و کابل در صنعت و ساختمان به کار می رود برای ما کیفیت بسیار مهم است و کوچکترین غفلطی باعث خسارت به مصرف کننده می‌باشد. فروشگاه اینترنتی یکتا صنعت در تلاش است تا با بهره گیری از محصولات با کیفیت رزومه خود را در بهترین سطح نگه دارد. مجموعه یکتا صنعت نمایندگی مستقیم و بدون واسطه فروش سیم و کابل سیمکان در لاله‌زار تهران است.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید