محصولات برند سیم و کابل سیمکان

فروش سیم و کابل و ارائه مستقيم کلیه محصولات برند سيم و كابل سیمکان در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت سیم سیمکان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان سیمکان 1x0.56.200سیم افشان سیمکان 1x0.758.600
سیم افشان سیمکان 1x110.800سیم افشان سیمکان 1x1.514.700
سیم افشان سیمکان 1x2.523.700سیم افشان سیمکان 1x437.300
سیم افشان سیمکان 1x654.900سیم افشان سیمکان 1x1046.700
سیم افشان سیمکان 1x16151.500سیم افشان سیمکان 1x25233.900
سیم افشان سیمکان 1x50467.900سیم افشان سیمکان 1x70668.400
سیم افشان سیمکان 1x95868.900
سیم افشان ازت سیمکان 1x0.758.800سیم افشان ازت سیمکان 1x111.100
سیم افشان ازت سیمکان 1x1.515.000سیم افشان ازت سیمکان 1x2.524.200
سیم افشان ازت سیمکان 1x437.900سیم افشان ازت سیمکان 1x656.000
سیم افشان ازت سیمکان 1x1096.900سیم افشان ازت سیمکان 1x16156.000
سیم افشان ازت سیمکان 1x25240.600سیم افشان ازت سیمکان 1x35345.300
سیم افشان ازت سیمکان 1x50479.000سیم افشان ازت سیمکان 1x70685.100
سیم افشان ازت سیمکان 1x95891.100
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x16167.100سیم مفتولی ارت سیمکان 1x25256.200
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x35350.900سیم مفتولی ارت سیمکان 1x50473.400
سیم مفتولی ارت سیمکان 1x95930.100

لیست قیمت کابل سیمکان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل سوپر افشان سیمکان 1x16190.500کابل سوپر افشان سیمکان 1x25284.100
کابل سوپر افشان سیمکان 1x35393.200کابل سوپر افشان سیمکان 1x50554.700
کابل سوپر افشان سیمکان 1x70735.200کابل سوپر افشان سیمکان 1x95935.700
کابل افشان سیمکان 2x0.518.900کابل افشان سیمکان 2x0.7524.500
کابل افشان سیمکان 2x129.500کابل افشان سیمکان 2x1.539.000
کابل افشان سیمکان 2x2.561.300کابل افشان سیمکان 2x492.500
کابل افشان سیمکان 2x6132.600کابل افشان سیمکان 2x10228.400
کابل افشان سیمکان 2x16345.300کابل افشان سیمکان 3x0.525.000
کابل افشان سیمکان 3x0.7534.900کابل افشان سیمکان 3x141.800
کابل افشان سیمکان 3x1.555.700کابل افشان سیمکان 3x2.586.900
کابل افشان سیمکان 3x4131.400کابل افشان سیمکان 3x6189.400
کابل افشان سیمکان 3x10323.000کابل افشان سیمکان 3x16501.300
کابل افشان سیمکان 3x25746.300کابل افشان سیمکان 3x351.002.500
کابل افشان سیمکان 3x501.470.400کابل افشان سیمکان 4x0.7544.000
کابل افشان سیمکان 4x152.900کابل افشان سیمکان 4x1.574.600
کابل افشان سیمکان 4x2.5111.400کابل افشان سیمکان 4x4169.300
کابل افشان سیمکان 4x6242.800کابل افشان سیمکان 4x10412.200
کابل افشان سیمکان 4x16646.100کابل افشان سیمکان 3x25+16902.300
کابل افشان سیمکان 3x35+161.203.000کابل افشان سیمکان 3x50+251.726.600
کابل افشان سیمکان 3x70+352.406.100کابل افشان سیمکان 3x95+503.319.500
کابل مفتولی سیمکان 1x16167.100کابل مفتولی سیمکان 1x25256.200
کابل مفتولی سیمکان 1x35350.900کابل مفتولی سیمکان 1x50473.400
کابل مفتولی سیمکان 1x70668.400کابل مفتولی سیمکان 1x95930.100
کابل مفتولی سیمکان 1x95930.100کابل مفتولی سیمکان 1x1201.141.800
کابل مفتولی سیمکان 1x1501.459.300کابل مفتولی سیمکان 1x1851.821.300
کابل مفتولی سیمکان 1x2402.311.400کابل مفتولی سیمکان 1x3002.857.200
کابل مفتولی سیمکان 2x1.555.700کابل مفتولی سیمکان 2x2.583.000
کابل مفتولی سیمکان 2x4117.000کابل مفتولی سیمکان 2x6158.200
کابل مفتولی سیمکان 2x10242.800کابل مفتولی سیمکان 3x1.574.600
کابل مفتولی سیمکان 3x2.5108.100کابل مفتولی سیمکان 3x4162.600
کابل مفتولی سیمکان 3x6225.000کابل مفتولی سیمکان 3x10345.300
کابل مفتولی سیمکان 3x16557.000کابل مفتولی سیمکان 4x1.597.500
کابل مفتولی سیمکان 4x2.5138.100کابل مفتولی سیمکان 4x4200.500
کابل مفتولی سیمکان 4x6279.600کابل مفتولی سیمکان 4x10445.600
کابل مفتولی سیمکان 4x16701.800کابل مفتولی سیمکان 5x2.5179.300
کابل مفتولی سیمکان 5x4254.000کابل مفتولی سیمکان 5x6362.000
کابل مفتولی سیمکان 5x10562.500کابل مفتولی سیمکان 5x16904.500
کابل مفتولی سیمکان 3x25+16965.800کابل مفتولی سیمکان 3x35+161.272.100
کابل مفتولی سیمکان 3x50+251.715.500کابل مفتولی سیمکان 3x70+352.406.100
کابل مفتولی سیمکان 3x95+503.308.400کابل مفتولی سیمکان 3x120+704.121.600
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x0.7554.600کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x168.500
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x1.591.000کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x2.5141.500
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x4211.600کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x6306.300
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x10512.400کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 5x16824.300
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x0.556.800کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x193.000
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x1.5129.200کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 7x2.5200.500
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x0.584.100کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x1130.300
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 10x1.5179.300کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 12x1153.700
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 12x1.5210.500کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 16x1198.300
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 16x1.5276.300کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 19x1.5334.200
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 20x1245.100کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 20x1.5339.700
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 24x1295.200کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 24x1.5406.600
کابل کنترل افشان بدون شیلد سیمکان 30x1.5503.500
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x0.7547.900کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x153.500
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x1.563.500کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 2x2.585.200
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x0.7557.400کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x162.400
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x1.580.200کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 3x2.5109.200
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x0.7569.100کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x174.600
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x1.5100.800کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x2.5147.000
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 4x4225.000کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 5x0.75100.300
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 7x1127.000کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 7x1.5163.700
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 10x1.5226.100کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 12x0.75160.400
کابل کنترل افشان شیلد سیمکان 12x1200.500
کابل کنسانتریک سیمکان 1x6+6137.000کابل کنسانتریک سیمکان 1x10+10221.100
کابل کنسانتریک سیمکان 3x6+6286.100کابل کنسانتریک سیمکان 3x10+10454.900

اطلاع از لیست قیمت برندهای دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

شرکت صنایع سیم و کابل سیمکان

گروه صنعتی سیم و کابل سیمکان کار خود را در سال 1376 در زمینه صنایع سیم و کابل واقع در درشهرک صنعتی مورچه خورت، استان اصفهان آغاز کرد. مساحت کارخانه سیمکان به مساحت 33000 متر مربع و زیر بنای 12000 متر مربع با می‌باشد. شرکت سیمکان یک سال بعد از کار خود یعنی سال 1377 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردیده و به صورت رسمی شروع به فعالیت نموده است. سیم و کابل سیمکان با بیش از 20 سال سابقه کار و تولید 10000 تن، کابل های ( خودنگهدار فشار ضعیف، هادی های هوایی فشار متوسط، کابل های کنترل، سیم و کابل های افشان وکابل های قدرت آلومینیومی و مسی ) را مطابق با استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای بین المللی نظیر VDE،BS ،IEC  تولید  می نماید. با داشتن آزمایشگاهISO/TEC 17025  ، و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته (همکار) از موسسه استاندارد، و همچنین اخذ گواهینامه هایISO 9001  ،ISO 50001  ،ISO 10002 CE، از جمله افتخارات این مجموعه است

فروش انواع سیم و کابل سیمکان

محصولات برند سیم و کابل سیمکان در دو دسته‌ی سیم برق ساختمان و کابل برق صنعتی تقسیم میشود. که در ادامه همین متن به جزئیات این محصولات میپردازیم. فروش سیم و کابل برند سیمکان را می‌توانید در این سایت به صورت تلفنی خریداری نمایید و یا با مراجعه به فروشگاه یکتا صنعت این محصولات را خریداری نمایید.

بسیم ساختمان برای انتقال جریان الکتریکی به مصرف کننده و محل های مختلف، انتقال سیگنال های صوتی، تصویری، ارتباط وسایل الکتریکی در داخل تابلوها و مدارهای فرمان و ارتباط بین دستگاه های الکتریکی از سیم ها که به صورت افشان (رشته ای) و مفتولی در شکل های مختلف ساخته می شوند، استفاده می گردد. و کابل صنعتی در انواع سایزهای مختلف ( افشان، مفتول ، زمینی، هوایی، ارت، دو و چند روکشه، شبکه، تلفن، کواکسیال، زره دار، فشار ضعیف و قوی، مفتولی با مقطع غیر دایروی، ابزار دقیق و مخابراتی، کنترل و آلومینیومی ) و بر طبق سفارش و به شرط تست در کابل شبکه به مشتریان ارائه می‌گردد.

 

 

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

نمایندگی صنایع سیم و کابل سیمکان​

فروشگاه اینترنتی یکتا صنعت نمایندگی سیمکان را دارا می‌باشد یکتا صنعت فروش محصولات سیمکان را به صورت عمده و زیر قیمت کارخانه سیمکان به مشتران خودارلئه می‌نماید. با توجه به نقش مهم و حیاتی سیم و کابل در صنعت، لزوم دارا بودن استانداردها و کیفیت بالا از مهمترین معیارهای انتخاب محصول می‌باشد. بر این اساس انتخاب ما برند هایی است که استانداردهای کشوری و بین‌المللی را دارا بوده و کالاهایشان کلیه مراحل تست فنی را در آزمایشگاه‌های دقیق پشت سر گذاشته باشند. برگه‌های تست فنی، اعتبارنامه‌های مورد تایید سازمان استاندارد و وزرات صنعت و معدن، دیتاشیت و اطلاعات فنی کلیه کالاها قابل ارائه به مشتریان می‌باشد. و نیز سیم و کابل سیمکان این ویژگی ها را دارا می‌باشد.

محصولات سیم و کابل شرکت سیمکان در دو دسته سیم برق ساختمان و کابل برق صنعتی می‌باشد، که در قسمت بالا همین صفحه میتوانید لیست قیمت سیم و کابل سیمکان را مشاهده نمایید…

لیست قیمت سیم و کابل سیمکان

لیست قیمت سیم و کابل سیمکان در بازار سنتی و فروشگاه های اینترتی قابل مشاهده و دریافت است، فروشگاه سیم و کابل یکتا صنعت مفتخر است تا محصولات برند سیمکان را با نازل ترین قیمت رو بازار به مشترین خود ارائه نماید ما در نظر داریم که لیست قیمت سیم و کابل سیمکان را با خدمات پس از فروش و تضمین اصالت کالا برای مشترین خود ارائه نماییم. از این رو شما میتوانید تمامی محصولات این برند را همراه با قیمت مشاهده نمایید و در صورت نیاز سوالات خود را قبل ا خرید درمورد محصول از پشتیبانی های سایت بپرسید تا بهترین و مناسب ترین محصول مورد نیا خود را از ما خریداری نمایید. کیفیت سیم و کابل سیمکان یکی از مهم ترین مسئله شرکت می باشد، و از آنجایی که سیم و کابل در صنعت و ساختمان به کار می رود برای ما کیفیت بسیار مهم است و کوچکترین غفلطی باعث خسارت به مصرف کننده می‌باشد. فروشگاه اینترنتی یکتا صنعت در تلاش است تا با بهره گیری از محصولات با کیفیت رزومه خود را در بهترین سطح نگه دارد. مجموعه یکتا صنعت نمایندگی مستقیم و بدون واسطه فروش سیم و کابل سیمکان در لاله‌زار تهران است.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل ماهان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید