کابل افشان پارسیان

کابل برق با عایق و روکش لاستیک
کابل برق چندرشته با عایق و روکش سیلیکون
کابل برق تخت با عایق و روکش لاستیک
05-1

کابل گرد سه رشته متحرک برای معدن

کابل جوشکاری با روکش لاستیک

نوع محصولقیمت واحد
کابل بــرق با عـایق و روکش لاستیک (تک رشتــه) تماس بگیرید
کابل بــرق با عـایق و روکش لاستیک (چهار رشتــه) تماس بگیرید
کابل بــرق با عـایق و روکش لاستیک (دو رشتــه) تماس بگیرید
کابل بــرق با عـایق و روکش لاستیک (سه رشتــه) تماس بگیرید
کابل بــرق تخت با عـایق و روکش لاستیک (چهار رشته) تماس بگیرید
کابل بــرق تخت با عـایق و روکش لاستیک (سه رشته) تماس بگیرید
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید