محصولات سیم و کابل افشان

فروش و ارائه مستقيم کلیه محصولات سيم و كابل افشان تمامی برند ها در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل یکتا صنعت ! با مطالعه توضیحات و بهره‌گیری از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش دهید

لیست قیمت سیم افشان

لیست قیمت کابل افشان

سیم افشان مغان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان مغان 1x0.75 تماس بگیرید سیم افشان مغان 1x1 تماس بگیرید
سیم افشان مغان 1x1.5 تماس بگیرید سیم افشان مغان 1x2.5 تماس بگیرید
سیم افشان مغان 1x4 تماس بگیرید سیم افشان مغان 1x6 تماس بگیرید
سیم افشان مغان 1x10 تماس بگیرید سیم افشان مغان 1x16 تماس بگیرید
سیم افشان مغان 1x25 تماس بگیرید سیم افشان مغان 1x35 تماس بگیرید
سیم افشان مغان 1x50 تماس بگیرید

سیم افشان ماهان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان ماهان 0.5 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 0.75 تماس بگیرید
سیم افشان ماهان 1 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 1.5 تماس بگیرید
سیم افشان ماهان 2.5 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 4 تماس بگیرید
سیم افشان ماهان 6 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 10 تماس بگیرید
سیم افشان ماهان 16 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 25 تماس بگیرید
سیم افشان ماهان 35 تماس بگیرید سیم افشان ماهان 50 تماس بگیرید

سیم افشان خراسان (افشارنژاد)

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان خراسان 1 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 1.5 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 2.5 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 4 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 2.5 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 4 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 6 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 10 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 16 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 25 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 35 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 50 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 70 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 95 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 120 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 150 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 185 تماس بگیرید سیم افشان خراسان 240 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 300 تماس بگیرید

سیم افشان پرتو

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
سیم افشان پرتو 1x0.5 تماس بگیرید سیم افشان پرتو 1x0.75 تماس بگیرید
سیم افشان پرتو 1x1 تماس بگیرید سیم افشان پرتو 1x1.5 تماس بگیرید
سیم افشان پرتو 1x2.5 تماس بگیرید سیم افشان پرتو 1x4 تماس بگیرید
سیم افشان پرتو 1x6 تماس بگیرید سیم افشان پرتو 1x10 تماس بگیرید
سیم افشان پرتو 1x16 تماس بگیرید سیم افشان پرتو 1x25 تماس بگیرید
سیم افشان پرتو 1x35 تماس بگیرید

سیم افشان البرز پزواک

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان البرز پژواک 1x0.50 تماس بگیرید سیم افشان البرز پژواک 1x0.75 تماس بگیرید
سیم افشان البرز پژواک 1x1 تماس بگیرید سیم افشان البرز پژواک 1x1.5 تماس بگیرید
سیم افشان البرز پژواک 1x2.5 تماس بگیرید سیم افشان البرز پژواک 1x4 تماس بگیرید
سیم افشان البرز پژواک 1x6 تماس بگیرید سیم افشان البرز پژواک 1x10 تماس بگیرید
سیم افشان البرز پژواک 1x16 تماس بگیرید سیم افشان البرز پژواک 1x25 تماس بگیرید
سیم افشان البرز پژواک 1x35 تماس بگیرید

سیم افشان البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان البرز اعتماد 1x0.75 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1x1 تماس بگیرید
سیم افشان البرز اعتماد 1x1.5 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1x2.5 تماس بگیرید
سیم افشان البرز اعتماد 1x4 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1x6 تماس بگیرید
سیم افشان البرز اعتماد 1x10 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1x16 تماس بگیرید
سیم افشان البرز اعتماد 1x25 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1.50 تماس بگیرید
سیم افشان البرز اعتماد 1x70 تماس بگیرید سیم افشان البرز اعتماد 1x95 تماس بگیرید

کابل افشان ماهان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان ماهان 2x0.75 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 2x1 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 2x1.5 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 2x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 2x4 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 2x6 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 2x10 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 2x16 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 3x0.75 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 3x1 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 3x1.5 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 3x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 3x4 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 3x6 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 3x10 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 3x16 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 4x0.75 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 4x1 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 4x1.5 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 4x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 4x4 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 4x6 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 4x10 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 4x16 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 5x0.75 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 5x1 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 5x1.5 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 5x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 5x4 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 5x6 تماس بگیرید
کابل افشان ماهان 5x10 تماس بگیرید کابل افشان ماهان 5x16 تماس بگیرید

کابل افشان خراسان (افشارنژاد)

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان خراسان 2x0.75 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 2x1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2x1.5 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 2x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2x4 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 2x6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2x10 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 2x16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x0.75 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x1.5 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x4 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x10 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x25 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x50 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x70 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x25+16 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x35+16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x50+25 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x70+35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3x95+50 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 3x120+70 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4x0.75 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 4x1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4x1.5 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 4x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4x4 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 4x6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4x10 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 4x16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4x25 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 4x35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5x1.5 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 5x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5x4 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 5x6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5x10 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 5x16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5x25 تماس بگیرید کابل افشان خراسان 5x35 تماس بگیرید

سیم افشان پرتو

نوع محصولقیمت واحد (تومان)نوع محصولقیمت واحد (تومان)
کابل افشان پرتو 2x0.5 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 2x0.75 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 2x1 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 2x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 2x2.5 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 2x4 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 2x6 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 2x10 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x1 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 3x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x2.5 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 3x4 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x6 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 3x10 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x16 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 4x1 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 4x1.5 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 4x2.5 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 4x4 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 4x6 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 4x10 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 4x16 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x25+16 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 3x35+16 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 3x50+25 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 5x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 5x2.5 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 5x4 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 5x6 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 5x10 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 5x16 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 1x25 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 1x35 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 1x50 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 2x10 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 4x10 تماس بگیرید
کابل افشان پرتو 4x16 تماس بگیرید کابل افشان پرتو 5x10 تماس بگیرید

کابل افشان البرز اعتماد

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان البرز پژواک 2x0.50 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 2x0.75 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 2x1 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 2x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 2x2.5 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 2x4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 2x10 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3x0.75 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3x1 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3x2.5 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3x4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3x6 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 2 زوج تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4 زوج تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3X10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3X16 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3X25 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3X35 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 3X25+16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 3X35+16 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 4X0.75 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4X1 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 4X1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4X2.5 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 4X4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4X6 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 4X10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4x16 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 4x25 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 4x35 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 5x1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 5x2.5 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 5x4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 5x6 تماس بگیرید کابل افشان البرز پژواک 5x10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز پژواک 5x16 تماس بگیرید

اطلاع از لیست قیمت محصولات دیگر

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر محصولات سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213396967909123950762

سیم افشان

هرگاه قطر هر رشته از رشته های داخلی کابل بین 0.25 تا 0.5 میلی متر باشد. و از مجموع این هادی ها در کنار هم سطح مقطع مورد نظر ما ساخته شود. به این نوع هادی افشان می گویند. به عنوان مثال از کنار هم قرار گرفتن 30 هادی با قطر 0.25 میلی متر در کنار هم ( با یک لایه روکش دور آن ها -عایق )، یک سیم افشان با سطح مقطع نامی 1.5 میلی متر مربع ساخته خواهد شد. البته همانطور که گفته شد، این مفهوم در مورد کابل افشان نیز صادق است، به عنوان مثال از قرار گیری 765 هادی با قطر 0.5 میلی متر مربع در کنار هم ( با دو لایه روکش – عایق – ژاکت )، یک کابل افشان با سطح مقطع نامی 150 میلی متر مربع ساخته خواهد شد. بخش اول جدول پیوست که نمایانگر سیم افشان ( یا کابل افشان ) است، این مطلب را به وضوح نشان داده است.

قیمت سیم افشان

Power cord

سیم افشان از انواع سیم های ساختمانی است که نسبت به سیم های مفتولی انعطاف پذیری بیشتری دارد به همین دلیل از سیم های افشان در محل هایی استفاده می شود که قرار است سیم و کابل در مسیرهای مختلف حرکت به صورت انعطاف پذیر قرار بگیرد. این مدل سیم نسبت به سیم مفتولی مقاومت کمتری دارد زیرا سطح مقطع بیشتری دارد. سیم افشان افشار نژاد خراسان دارای تنوع بالایی در سایز می باشد و شامل سایز 1 تا 300 میلیمتر است و شما می توانید در زمان خرید یکی از این اندازه ها را انتخاب کنید. سیم افشان خراسان نسبت به سیم مفتولی دارای هزینه تولید بیشتری است و در ساختمان داخلی آن مس آنیل شده با خلوص بالا به کار رفته است.  سیم های افشان در این دسته قرار دارند که سیم های تک رشته با عایق پی وی سی هستند و مطابق استاندارهای روز دنیا ساخته شده اند همچنین دامنه حرارتی سیم افشان خراسان در حالت خم شو از 5- تا 70+ درجه سانتیگراد و در خالت نصب ثابت از 30- تا 80+ درجه سانتیگراد می باشد. از دیگر ویژکی های سیم افشان ، ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت در سایز 0.5 تا 1 و ولتاژ نامی 450 تا 750 در سایز 1.5 و بالاتر می باشد. این سیم برای استفاده در لوله های خرطومی نصب شده در زیر و روی گچ، کانال ها، پنل ها  وسایل برقی است البته نصب مستقیم این سیم ها زیر گچ مناسب نمی باشد.

ضمانت اصل بودن

تمامی محصولات این صنایع سیمکان اصل بوده و دارای ضمانت نامه‌ی کتبی می‌باشند

گارانتی 7 رو بازگشت​

تضمین بازگشت کالا های تولیدی توسط این برند در صورت وجود هرگونه اشکال و نارضایتی تا 7 روز

تحویل سریع محصول​

طرف قرار داد با بزرگترین شرکت‌های باربری و ارسال کالا در کمترین زمان ممکن به اقصی نقاط کشور

مناسبترین قیمت​

پایین ترین و مناسب ترین قیمت به همراه بالاترین کیفیت محصولات سیمکان در فروشگاه یکتا صنعت

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213391017409127796852

کابل افشان

کابل افشان در واقع در صورتی که چند سیم در کنار یکدیگر قرار بگیرند و غلافی دور آنها را بپوشاند تشکیل یک کابل را می دهند، کابل افشان ( کابل قابل انعطاف یا کابل انعطاف پذیر ) از دو یا چند  سیم تک رشته افشان که هادی آن از جنس  فلز مس بوده و عایق  به کار رفته در سیم های آن نیز در کابل های سبک آمیزه پلیمر  PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/D  و در کابل های افشان قدرت   آمیزه پلیمر  PVC ( پی وی سی ) از نوع پلیمر PVC/A   می باشد تشکیل شده است.

کابل های افشان را می‌توان به عنوان کابل های اتصال در وسایل برقی که دارای دو شاخه کابل نصب است استفاده کرد.

کاربرد کابل های افشان در وسایل خانه مانند تلوزیون و دیگر وسایل برقی است که

قیمت کابل افشان

Power cable

برای خریئ کابل افشان باید  اول اینکه توجه کنید که وزن کابل اصلا معیار خوبی برای تشخیص کیفیت کابل نیست. دوم علاوه بر وزن، قیمت کابل افشان هم نمی توانید معیار خوبی برای اصالت کابل باشد چراکه فروشنده هایی هستند که با قیمت گذاری کابل اصل روی کابل تقلبی کابل تقلبی را به جای کابل اصل به مشتری می فروشند. همواره برای خرید کابل افشان باید به فروشگاه های معتبر مراجعه کنید به دلیل اینکه اعتبار و سابقه فروشگاه همیشه می تواند معیار مناسبی برای خرید کابل افشان باشد.در صنعت سیم و کابل اصولا قیمت محصولات تحت عنوان لیست قیمت سیم و کابل مطرح می شود بنابراین قیمت کابل افشان را باید لیست قیمت کابل افشان جستجو کرد شرکت های تولید کننده سیم و کابل افشان عبارت اند تولید کنندگان کابل افشان البرز و کابل افشان شما عزیزان می توانید با مراجعه به بخش لیست قیمت، لیست قیمت کابل افشان البرز و لیست قیمت کابل افشان را مشاهده کنید. 

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل افشان با ما در تماس باشید  0213396967909123950762

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید